Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán khi sử dụng dịch vụ tại Nội thất Toàn Mỹ như sau:

Phương thức thanh toán:

– Đồng tiền để tạm ứng, thanh toán là đồng tiền Việt Nam (VND).

Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản và chia làm các đợt sau:
Đợt 1: Sau khi ký kết hợp đồng, Quý khách ứng trước cho Nội thất Toàn Mỹ 40 % tổng giá trị phụ lục hợp đồng bên B tiến hành sản xuất.
Đợt 2: Quý khách ứng tiếp cho Nội thất Toàn Mỹ 40% tổng giá trị hợp đồng khi bên B chuyển hàng đến lắp đặt sản phẩm tại công trình (trước khi lắp đặt).
Đợt 3: Quý khách thanh toán cho Nội thất Toàn Mỹ 100% tổng giá trị quyết toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt.
Tổng giá trị quyết toán dựa trên khối lượng bàn giao thực tế tại công trình.